Språk:

Norsk Dating på SexyTreff24
  

SexDating For Alle

VILKÅR FOR BRUK SexyTreff24

  

Denne avtalen ble sist oppdatert 1 sept 2011

  

Gjenstand for betingelsene

  

På sine websider tilbyr Sexytreff24 en tjeneste hvor personer kan søke etter andre personer etter forhåndsdefinerte kriterier. Både kostnadsfrie og kostnadspliktige tjenester blir tilbudt. For de kostnadspliktige tjenestene gjelder kostnaden enten for en enkelt tjeneste eller for tilgang til tjenesten innenfor et definert tidsrom. Før bruk av kostnadspliktige tjenester, blir kunden gjort oppmerksom på at tjenesten er kostnadspliktig og hvor mye det koster. Kunden kan benytte tjenestene så snart betalingen er gjennomført.
  

(2) De følgende betingelsene regulerer bruken av Sexytreff24 for kunden.

  

(3) Sexytreff24 tilbyr sine tjenester utelukkende for privat og ikke for forretningsmessig bruk. Ved registrering forplikter kunden seg til å kun bruke tjenesten til private formål. Kunden bekrefter også med registrering at han/hun er over 18 år og dermed myndig.
  

II. Beskrivelse av tjenesten og dens omfang
(1) Sexytreff24 tilbyr sine kunder tilgang til databasen som er tilgjengelig gjennom de forskjellige domenene, og bruk av denne. Dette gjelder også for integrerte samarbeidspartnere hvor Sexytreff24 blir brukt som stedfortredende domene og også på websider hvor Sexytreff24 er integrert i en tilpasset grafisk overflate.
  

(6) Før kjøp av en tjeneste, blir kunden gjort oppmerksom på at den valgte tjenesten er kostnadspliktig, omfanget av tjenesten og betalingsmåter. Etter at betalingen er gjennomført og kunden har fått en betalingsbekreftelse, kan tjenesten tas i bruk. Generelt må betaling av tjenesten skje med en gang. Med dette menes at et engangbeløp for den definerte tidsperioden.
  

(7) Sexytreff24 garanterer ikke at kontakt som fører frem til et positivt resultat finner sted innenfor avtaletiden, og påtar seg ikke ansvar dersom det i løpet av avtaletiden ikke finner sted noen kontakt.
  

III. Tilgangen
(1) Tilgangen til bruk av databasesystemet til Sexytreff24 forutsetter at det finner sted en registrering hvor kunden selv velger et brukernavn og passord. Ved registreringen godkjenner kunden disse vilkår og betingelser. Kunden bekrefter også å være myndig. Ved registrering oppstår en kontrakt mellom kunden og Sexytreff24 som retter seg etter disse vilkår og betingelser.
  

(2) Sexytreff24 har til enhver tid rett til å sperre tilgangen til en kunde, dersom kunden bruker systemet til Sexytreff24 ulovlig, og særlig ved brudd på pliktene som er oppført i punkt VII.
  

(3) Hos Sexytreff24 blir det tilbudt både kostnadsfrie og kostnadspliktige tjenester. Ved tjenester tilbudt mot kostnader, oppstår disse kostnadene enten for en enkelt tjeneste eller for bruk av tjenesten over et definert tidsrom. For benyttelse av kostnadspliktige tjenester, blir kunden gjort oppmerksom på hvilke tjenester som er kostnadspliktige og hvor mye det koster. Kunden kan ta i bruk tjenesten så snart betalingen er gjennomført. (4) Ved bruk av de kostnadspliktige tjenestene, inngår den registrerte kunden også et avtaleforhold med Sexytreff24 som er uavhengig av registreringen. Dette avtaleforholdet for kostnadspliktige tjenester oppstår ved at kunden aksepterer betalingsbetingelsene som er framstilt på nettsiden, ved å klikke på betalingsfeltet som en bekreftelse på dette.
  

V. Kostnader
Bruken av de ytelser som står til disposisjon for kundene innenfor Sexytreff24 tjeneste er gratis, såfremt kunden ikke blir informert om at denne spesielle ytelsen er belagt med kostnader. Kostnadene som oppstår for disse ytelsene og betalingsmåten forklares i forbindelse med bruk av de enkelte tjenestene. De kostnadspliktige tjenestene blir i prinsippet betalt med et engangsbeløp. Det vil si, for det tidsrom man velger tjenesten følger et engangsbeløp. Medlemskapet fortsetter å løpe til kunden sier det opp. Dersom tilgangen for en av kundene blir sperret på grunn av overtredelse av avtalen, blir godskrivelser som ikke er brukt opp for den tidsbaserte tilgangen til denne ytelsen tilbakeholdt av Sexytreff24 som bearbeidingsgebyr for forhindring av overtredelser av avtalen. Et eventuelt tilgodehavende blir ikke betalt tilbake. Hvis det ubrukte tilgodehavende skulle ligge på under 200 kroner som er bearbeidelsesgebyret, har Sexytreff24 rett til å fakturere kunden for differansen mellom det tilgodehavende og bearbeidelsesgebyret på 200 kroner. Det er ikke lov til å dele medlemskapet med noen andre eller å overføre sitt medlemskap til en annens profil. Kunden har plikt til å informere Sexytreff24 ved endringer av utløpsdato på betalingskort eller bankforbindelser som har med betalingen hos Sexytreff24 å gjøre.
  

VI. Innvendinger mot kostnadsberegningen av de kostnadspliktige tjenestene.
(1) Innvendinger angående kostnadene, må innleveres skriftlig av kunden til Sexytreff24 senest 14 dager etter debitering av kostnaden og kunden må begrunne innvendingen. Dersom kunden innen denne 14-dagers fristen ikke leverer inn en begrunnet innvending, regnes kostnadene som akseptert.
  

(2) Ikke vesentlige ulemper i forbindelse med tjenesten, berettiger ikke til innvending. En ikke vesentlig ulempe for en ytelse som det beregnes kostnader for, foreligger dersom tidsrommet hvor kunden ikke nytter disse kostnadspliktige ytelsene ikke overstiger to sammenhengende dager. Forutsetning for en berettiget innvending er dessuten at Sexytreff24 i henhold til punkt XI. i disse vilkår og betingelser er ansvarlig for at denne ytelsen uteblir.
  

(3) Ved innvendinger som er berettiget, gjelder følgende: Kunder som har betalt for den tidsbaserte tilgangen til databasen hos Sexytreff24 og bruk av denne, blir innvilget en forlengelse av tilgangen for det tidsrommet hvor kunden har gjort gjeldende den berettigete innvendingen.
  

(4) I tilfelle av en berettiget innvending, har kunden rett til å sette en frist på 5 arbeidsdager overfor Sexytreff24 for riktig oppfylling og å forlange en godskriving i henhold til (3). Er grunnen for innvendingen ikke fjernet etter at denne fristen er utløpt, har kunden rett til å si opp avtalen. Tilbakebetalingen av tilgodehavende som ikke er brukt opp, skjer da i henhold til punkt VIII (5).
  

VII. Kundens plikter
(1) Kunden forsikrer at han/hun er over 18 år og dermed myndig og kvalifisert nok til å forstå denne avtalen på alle punkt. Kunden forplikter seg til å ikke gi tilgang til tjenester hos Sexytreff24 til mindreårige. Kunden forplikter seg til å være inneforstått med de nødvendige tiltakene nevnt under „Hjelp“ for å hindre adgang for mindreårige. Kunden blir gjort oppmerksom på å holde tilgangsinformasjonen sin hemmelig ovenfor mindreårige, som f.eks. ovenfor familie, venner og andre bekjente. Ved brudd på disse reglene, står kunden selv ansvarlig for de som er blitt offer for hans forsømmelse, inkludert Sexytreff24.
  

(2) Enhver kunde er forpliktet til å behandle all e-post og annen informasjon eller andre data/opplysninger om kunder som han/hun har fått i forbindelse med bruk av databasen fra Sexytreff24 fortrolig, og ikke levere disse videre til en tredjepart uten tillatelse fra opphavsmannen. Det samme gjelder for navn, telefon- , faksnummer, bolig- og e-post adresse og/eller URL fra andre kunder. En viderelevering av slike data/opplysninger til andre som ikke er kunder er også forbudt.
  

(3) Videre forplikter enhver kunde seg til ikke å misbruke Sexytreff24, særlig ved å: a) ikke bruke Sexytreff24 til å distribuere materiale og informasjon som er ærekrenkende, uanstendig, eller på andre måter ulovlig materiale eller informasjon.
  

b) ikke bruke Sexytreff24 for å true eller å plage andre eller å skade andres rettigheter (inkludert personrettigheter), eller å love eller forlange ytelser mot penger eller pengeverdier.
  

c) ikke laste opp informasjon hos Sexytreff24:
  

- som inneholder virus (smittet Software);
  

- som inneholder Software eller annet material som det er copyright på eller som er beskyttet ved industriell opphavsrett, med mindre kunden er innehaver av denne retten eller har tilstrekkelig godkjenning til bruk av dette Softwarematerialet. d) ikke bruke Sexytreff24 på en måte som bringer ulempe for andre kunder når det gjelder tilgangen til tilbud. e) sende melding til kunder med annen hensikt enn personlige kontakt, da spesielt ikke å gjøre reklame for eller å tilby varer og tjenester.
  

(4) Uansett mulige strafferettslige følger for den enkelte kunden, kan Sexytreff24 i henhold til punkt III si opp avtalen uten varsel, dersom en av de ovennevnte forholdsregler ikke blir overholdt, og kan øyeblikkelig sperre tilgangen til bruken av databasen hos Sexytreff24. I dette tilfellet påfaller også de samlede bearbeidelsesgebyrene kunden, slik det også står under punkt V ”Kostnader” i Sexytreff24 vilkår og betingelser.
  

(5) Sexytreff24 legger stor vekt på overholdelse av de grundleggende bestemmelsene gjeldende rettigheter for tredjepart og beskyttelse av mindreårige. Derfor opplyser Sexytreff24i sine vilkår og betingelser brukerne om de grunnleggende bruksforskrifter for siden, om offentlige rettigheter og beskyttelse av opplysninger ovenfor tredjepart, og tiltakene nevnt i avsnittet ”Vanlige spørsmål” om minstetiltakene i beskyttelse av mindreårige. Sexytreff24 har også et system hvor brukerne eller tredjepersoner kan melde fra om lovovertredelse eller ved mistanke om dette ved å sende en e-post til support@sexytreff24.com. Sexytreff24 vil med dette unngå overtredelser. Sexytreff24 tilbyr disse forebyggende tiltakene frivillig og uten rettslige forpliktelser. Samtlige erstatningskrav utelukker dette frivillige tiltaket. Hver person som henvender seg til Sexytreff24 , forplikter seg til å gjøre dette med beste hensikt, og ikke for å prøve å skade en tredje person. Ved uforsiktighet eller med hensikt å gi en falsk forklaring, er vedkommende kontraktslig og rettslig forpliktet til erstatte alle skadene som følger, også ovenfor Sexytreff24.
  

(6) Dersom det oppstår mistanke om ulovlig bruk, har Sexytreff24 rett til å kontrollere de opplysninger som kunden har oppgitt, og om nødvendig å sperre tilgangen til disse data, og i henhold til punkt III å sperre tilgangen for denne kunden. I tvilstilfeller har Sexytreff24 rett til ta avgjørelsen angående tillatelsen til den bruken det her er tale om.
  

VIII. Avmelding og oppsigelse
(1) Alle kunder har rett til å si opp sitt kundeforhold til Sexytreff24 til enhver tid. Når oppsigelsen er gjennomført, blir alle data slettet og avtalen beskrevet under punkt III (1) er avsluttet. Sexytreff24 har også rett til å si opp avtalen beskrevet under punkt III (1) med en frist på to uker.
  

(2) Når en kunde sier opp en kostnadspliktig avtale, blir kontraktforholdet beskrevet under punkt III (3) i disse vilkår og betingelser uberørt. Med en oppsigelse av kostnadpliktige tjenester, gir kunden avkall på et eventuelt tilgodehavende bruk av kostandspliktige tjenester. Dvs. kunden får ikke tilbake den/de innbetalingen/e han har foretatt. Sletting eller oppsigelse av kontrakten beskrevet under punkt III (1) ekskluderer en forlengelse av kontrakten i følge punkt VIII (3).
  

(3) Tilgangen til de kostnadspliktige kontaktopptakelsene beskrevet under punkt II (5) og kontraktsforholdet beskrevet under punkt III (3), forlenges automatisk ved utløp av valgt tidsperiode med samme antall måneder som ved kjøp eller om annet er nevnt under kontraktsopprettelse (f.eks. 3 eller 6 månder), dersom kunden ikke sier opp minst 14 dager før utløp av medlemsperioden eller dersom det ble angitt en annen oppsigelsesfrist ved kjøp.
  

(4) Sexytreff24 er når som helst berettiget til å si opp de tilbudte tjenestene helt eller delvis.
  

(5) Hvis tjenestene til Sexytreff24 blir innstillt, har kunden krav på et tilgodehavende av den delen av tjenestene som enda ikke er oppbrukt.
  

IX. Drift

  

Brukeravtale Denne avtalen inngår du med Sexytreff24 med hensyn til din bruk av servicen. Du må samtykker i å følge alle de vilkårene i denne avtalen for å bli eller forbli en autorisert bruker av servicen. Som brukes i denne avtalen, "vi" og «oss» Sexytreff24 eller noen etterfølger eller overdra til Sexytreff24. Og til animering i chat-systemet kan Sexytreff24 anvende verter som fører chat-dialoger til underholdning med brukerne. Vertenes brukerprofil har ingen særskilte kjennetegn.
  

Sexytreff24 har rett til, men er ikke forpliktet, til å kontrollere innholdet av alle tekster såvel som innsendte data, f.eks. grafikkfiler med hensyn til forenligheten med de generelle lovene eller disse vilkür og betingelser, og om nødvendig, å endre eller slette eventuelle innhold.
  

X. Rettigheter
Alle rettigheter til programmer, ytelser, metoder, programvare, teknologier, merker, handelsnavn, oppfinnelser og alle materialer som tilhører Sexytreff24, tilhører utelukkende Sexytreff24. Sexytreff24 er innehaver av samtlige brukerrettigheter til de ovenfor nevnte rettighetene. Bruken av samtlige programmer og det innhold disse har, materialer som også merker og handelsnavn, er kun tillatt til de formål som er oppført i disse vilkür og betingelser. Mangfoldiggjørelse av programmer, ytelser, metoder, programvare etc. – uansett til hvilket formål – er ulovlig.
  

XI. Ansvar
(1 Sexytreff24 har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av informasjonen som blir utvekslet mellom kundene, eller som kunden oppgir i sin profil Sexytreff24 kan derfor ikke overta noe ansvar for denne informasjonen. Sexytreff24 står ikke til ansvar for innholdet av evalueringen og den individuelle oppsatte bedømmelsen. Selv om det ikke er tillatt, kan kunden oppgi falsk informasjon eller bruke anvendelsen av Sexytreff24 til andre ulovlige formål som er lovstridig. Sexytreff24 tar ikke ansvar for ulovlig eller lovstridig bruk av Sexytreff24. Sexytreff24 sørger for kontaktopprettelse, men ikke for at denne fører frem til et positivt resultat. Sexytreff24 står derfor ikke til ansvar dersom det innenfor kontraktsforholdet ikke skulle oppstå kontakt eller dersom de forskjellige personligheter ikke skulle passe sammen.
  

(2) Sexytreff24 overtar ikke ansvar for at systemet til enhver tid skal stå til disposisjon uten avbrudd, såvel som for utfall som blir bestemt av systemet, avbrudd eller feil på de tekniske anliggende til Sexytreff24. Sexytreff24 er ikke ansvarlig for feil på kvaliteten på tilgangen til Sexytreff24 på grunn av force majeure eller på grunn av andre årsaker som Sexytreff24 ikke har skyld i, særlig utfall av kommunikasjonsnett og gateways. For ikke vesentlige avbrudd i servicen, overtar Sexytreff24 ikke ansvar.
  

(3) For skader som oppstår uten at de nevnte årsakene er skyld i dette, er Sexytreff24 kun ansvarlig ved forsats og grov uaktsomhet fra dens organer, medarbeidere, hjelpepersonell og kun i det forholdet som den har medvirket til i forhold til andre årsaker som gjør at denne skaden er oppstått.
  

(4) Sexytreff24 er ansvarlig for enkel uaktsomhet kun, såvidt et organ, medarbeidere eller hjelpepersonell hos Sexytreff24 har overtrådt en plikt som er vesentlig for avtalen. Ansvaret er innskrenket til den skaden som typisk oppstår i et slikt tilfelle.
  

(5) Ellers er ansvar utelukket.
  

XII. Fritakelse
Kunden fritar Sexytreff24 hermed fra alt ansvar og fra alle forpliktelser, utgifter og krav som måtte følge fra skader på grunn av baktalelse, fornærmelse, overtredelse av personlighetsrettigheter fra andre kunder, på grunn av utfall av tjenesteytelser for kundene, eller andre rettigheter som blir forårsaket av andre. Videre fritar kunden Sexytreff24 fra alt ansvar og alle krav og kostnader fra alle krav som måtte oppstå ut fra overtredelser av disse betingelsene.
  

XIV. Motregning/Rett til tilbakeholdelse
Kunden kan ved et krav overfor Sexytreff24 kun foreta motregning eller gjøre gjeldende tilbakeholdelse dersom hans/hennes fordringer har rettskraft, er ubestridelige eller er anerkjent.
  

XV. Endringer av Vilkår og Betingelser
Sexytreff24 er berettiget til å foreta endringer på disse betingelsene til enhver tid. Sexytreff24 skal gjøre kundene uttrykkelig oppmerksom på disse endringene. Kundene har så mulighet til å motsi seg disse endrede vilkår og betingelser innen en frist på to uker. Når en kunde ikke har motsagt endringene innen denne fristen utløper, gjelder så de nye vilkår og betingelser fra og med dagen hvor fristen utløp. Sexytreff24 er berettiget til å endre sine vilkår og betingelser. Disse endringene trer i kraft så snart de står til disposisjon online på hjemmesiden. Dette gjelder uavhengig av den muligheten som enhver kunde har til å si opp sitt medlemskap. Dersom kunden bruker tjenestene til Sexytreff24 videre, går man ut ifra at han har akseptert endringene. Dersom en kunde motsier de endrede vilkår og betingelser, har Sexytreff24 rett til å straks uten frist å avslutte det gratis medlemskapet som er beskrevet under punkt III (1). Sexytreff24 har i dette tilfellet også rett til å motsi en automatisk forlengelse i henhold til det kostnadspliktige medlemskapet som er definert under punkt II (5), III (3) og VIII (3). I dette tilfellet ender det kostnadspliktige medlemskapet i og med utløpet av det tidsrommet som er fastlagt på dette tidspunktet. Sexytreff24 forbeholder seg også retten til å kun si opp det kostnadspliktige medlemskapet. Sistnevnte blir først gjennom en oppsigelse avsluttet. Ved et kostnadspliktig abonnement, meddeler Sexytreff24 kunden om sletting av kostnadsfrie og/eller kostnadspliktige tjenester minst to uker før avsluttelse av det løpende abonnementet.
  

Kundene blir således oppfordret til å akseptere nyeste versjonen som står til disposisjon på hjemmesiden. Tilstedeværelsen av kunden på hjemmesiden, forutsetter at man aksepterer enhver revisjon og endring.
  

XVI. Generelt
For disse vilkår og betingelser og hele rettsforholdet mellom kunden og Sexytreff24, skal den norske retten være gyldig. Dersom enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser skulle være eller bli ugyldig eller ufullstendig, blir allikevel gyldigheten av de andre vilkår og betingelser uberørt. Den ugyldige eller ufullstendige bestemmelsen blir erstattet, evt. supplert slik at den kommer nærmest det økonomiske resultatet som er tilsiktet. Utelukkende verneting for alle rettsstridigheter i forbindelse med Sexytreff24 som måtte oppstå, er retten på det stede hvor Sexytreff24 har sitt sete.
  

RefunderingsPolicy
Refunderingspolicy vil være mulig å bruke bare om brukeren er registrert, har betalt og IKKE brukt servicen i det hele tatt innen 14dager.
  

Kundeservice E-post: support@sexytreff24.com